Archive | Uncategorized

RSS feed for this section

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

เข้าที่เมนู SHOP ไปเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเบิกหลังจากนั้นให้ กด Add to cart ใส่จำนวนที่ต้องการ และลงทะเบียน (ใส่ชื่อผู้ที่ต้องการเบิก) รอ รับอุปกรณ์ที่โต๊ะเลยจ้าาา